Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
The anonymous Venetian
Tác giả: Glen Cook, Glen Cook cm
Xuất bản: : Pan Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Dead Man's Footsteps
Tác giả: Tess Gerritsen, Tess Gerritsen cm
Xuất bản: : Pan Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Bony buys a woman
Tác giả: Arthur W Upfield
Xuất bản: London: Pan books, 1959
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
The little drummer girl
Tác giả: ̌ John Le Carr
Xuất bản: London: Pan Books, 1983
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820
 
Dangerous Davies : the last detective
Tác giả: Leslie Thomas
Xuất bản: London: Pan Books, 1977
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Body language
Tác giả: Julius Fast
Xuất bản: London: Pan Books, 1978
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.69
 
Mysterious visitors : the UFO story
Tác giả: Brinsley Le Poer Trench
Xuất bản: London: Pan Books, 1975
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.94
 
A density of souls : Christopher Rice
Tác giả: Christopher Rice
Xuất bản: London: Pan Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Farthest star the saga of Cuckoo
Tác giả: Frederik Pohl, Jack Williamson
Xuất bản: London: Pan Books, 1976
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Bioluminescent microbial biosensors : design, construction, and implementation
Tác giả: Robert Marks, Thouand Gérald
Xuất bản: Boca Raton FL: Pan Stanford Publishing, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.4358
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục