Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Salaam, Paris
Tác giả: James Joyce, James Joyce cm
Xuất bản: : Plume, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
The Drawing of the Three (The Dark Tower, Book 2)
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: : Plume, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Girl with a pearl earring
Tác giả: Tracy Chevalier
Xuất bản: New York: Plume, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The numbers behind NUMB3RS : solving crime with mathematics
Tác giả: Keith J Devlin, Gary Lorden
Xuất bản: New York: Plume, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2501
 
Genesis
Tác giả: Ken Abraham, Daniel Hart
Xuất bản: New York: Plume, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Putting food by [electronic resource]
Tác giả: Janet C Greene, Ruth Hertzberg, Beatrice Vaughan
Xuất bản: London: Plume, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.4
 
Top secret recipes unlocked [ressource électronique] : all new home clones of America's favorite brand-name foods
Tác giả: Wilbur
Xuất bản: New York NY: Plume, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5973
 
Haunt me still : a novel [electronic resource]
Tác giả: Jennifer Lee Carrell
Xuất bản: New York: Plume, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The ten best days of my life [electronic resource]
Tác giả: Adena Halpern
Xuất bản: New York: Plume, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The waste lands
Tác giả:
Xuất bản: New York NY USA: Plume, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục