Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.0299871 giây)
Rails for PHP developers
Tác giả: Derek DeVries
Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.1
 
Programming Ruby : the pragmatic programmers' guide
Tác giả: David Thomas
Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.133
 
Pragmatic version control using Subversion
Tác giả: Mike Mason
Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.1
 
Debug it! : find, repair, and prevent bugs in your code
Tác giả: Paul Butcher
Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.14
 
Agile retrospectives : making good teams great
Tác giả: Esther Derby
Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.1068
 
Deploying Rails applications : a step-by-step guide
Tác giả: Ezra Zygmuntowicz
Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.13
 
Code in the cloud : programming Google App Engine
Tác giả: Mark C Chu-Carroll
Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.276
 
ExpressionEngine 2 : a quick-start guide
Tác giả: Ryan Irelan
Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.78
 
Practical programming : an introduction to computer science using Python
Tác giả: 
Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.1
 
Rails for .NET Developers
Tác giả: Jeff Cohen
Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 006.7
 
1

Truy cập nhanh danh mục