Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 123 kết quả (0.6299993 giây)
Programming Clojure
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1934356336
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 75668 Định dạng: PDF
Learn to program
Tác giả: Pine Chris,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0976694042
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76249 Định dạng: PDF
Programming Ruby 1.9 : the pragmatic programmers' guide
Tác giả: Thomas David,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1934356085
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76103 Định dạng: PDF
Mastering Dojo : JavaScript and Ajax tools for great web experiences
Tác giả: Gill Rawld,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 1934356115
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76269 Định dạng: PDF
iPad programming : a quick-start guide for iPhone developers
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2010
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 1934356573
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 75685 Định dạng: PDF
Beginning Mac programming : develop with Objective-C and Cocoa
Tác giả: Isted Tim,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.265
ISBN: 1934356514
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76230 Định dạng: PDF
Prototype and script.aculo.us : you never knew JavaScript could do this!
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 1934356018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76099 Định dạng: PDF
Hello, Android : introducing Google's mobile development platform
Tác giả: Burnette Ed,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 1934356174
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76142 Định dạng: PDF
Core Animation for OS X : creating compelling dynamic user interfaces
Tác giả: Dudney Bill,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.437
ISBN: 1934356107
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 75925 Định dạng: PDF
Programming Scala : tackle multicore complexity on the JVM
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 193435631X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76037 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục