Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 123 kết quả (0.237803 giây)
Programming Ruby : the pragmatic programmers' guide.
Tác giả: Thomas David,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0974514055
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 47776 Định dạng: PDF
Agile web development with rails : a Pragmatic guide
Tác giả: Thomas David,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 097669400X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 49568 Định dạng: PDF
Agile retrospectives : making good teams great
Tác giả: Derby Esther,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 0977616649
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65101 Định dạng: PDF
Deploying Rails applications : a step-by-step guide
Tác giả: Zygmuntowicz Ezra,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0978739205
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65708 Định dạng: PDF
Code in the cloud : programming Google App Engine
Tác giả: ChuCarroll Mark C,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1934356638
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65769 Định dạng: PDF
Rails for PHP developers
Tác giả: DeVries Derek,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 1934356042
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66255 Định dạng: PDF
Programming Ruby : the pragmatic programmers' guide
Tác giả: Thomas David,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0974514055
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70341 Định dạng: PDF
Pragmatic version control using Subversion
Tác giả: Mason Mike,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0974514063
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 70382 Định dạng: PDF
Debug it! : find, repair, and prevent bugs in your code
Tác giả: Butcher Paul,
Thông tin xuất bản: Raleigh NC : Pragmatic Bookshelf , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 193435628X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71437 Định dạng: PDF
Programming your home
Tác giả: Riley Mike,
Thông tin xuất bản: Dallas Tex : Pragmatic Bookshelf , 2012
Ký hiệu phân loại: 643.6
ISBN: 1934356905
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 73649 Định dạng: PDF
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục