Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 127 kết quả
Rails for PHP developers
Tác giả: Derek DeVries, Mike Naberezny
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Programming Ruby : the pragmatic programmers' guide
Tác giả: David Thomas
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Pragmatic version control using Subversion
Tác giả: Mike Mason
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Debug it! : find, repair, and prevent bugs in your code
Tác giả: Paul Butcher
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
Agile retrospectives : making good teams great
Tác giả: Esther Derby, Diana Larsen
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1068
 
Deploying Rails applications : a step-by-step guide
Tác giả: Ezra Zygmuntowicz, Clinton Begin, Bruce Tate
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Code in the cloud : programming Google App Engine
Tác giả: Mark C Chu-Carroll
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
ExpressionEngine 2 : a quick-start guide
Tác giả: Ryan Irelan, Susannah Davidson Pfalzer
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Practical programming : an introduction to computer science using Python
Tác giả: Jennifer Campbell
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Rails for .NET Developers
Tác giả: Jeff Cohen, Brian Eng
Xuất bản: Raleigh NC: Pragmatic Bookshelf, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục