Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 348 kết quả
The complete idiot's guide to creating an HTML Web page
Tác giả: Paul McFedries
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
My iPad 2 [electronic resource]
Tác giả: Gary Rosenzweig
Xuất bản: Indianapolis IN: Que, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Outsmarting Google [electronic resource]
Tác giả: Evan Bailyn, Brad Bailyn
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Absolute beginner's guide to alternative medicine
Tác giả: Karen Lee Fontaine, William Kaszubski
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.5
 
Using Microsoft Office for Mac 2011 elektronisk ressurs
Tác giả: Yvonne Johnson
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
My Windows Phone 7
Tác giả: Brien Posey
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
YouTube for business : online video marketing for any business
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Mobile marketing : finding your customers no matter where they are
Tác giả: Cindy Krum
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Facebook marketing : designing your next marketing campaign
Tác giả: Justin R Levy
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Microsoft Access 2010 in depth [electronic resource]
Tác giả: Roger Jennings
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục