Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 10 kết quả (0.7299931 giây)
SAS/STAT 9. 2 User's Guide [ressource électronique] : The LOGISTIC Procedure (Book Excerpt)
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cary : SAS Publishing , 2008
Ký hiệu phân loại: 519.536
ISBN: 1607642484
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 95252 Định dạng: PDF
The Complete Guide to SAS Indexes
Tác giả: A Raithel Michael,
Thông tin xuất bản: kd : SAS Publishing , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 1590478495
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12299 Định dạng: PDF
Building Web Applications with SAS/IntrNet® : A Guide to the Application Dispatcher
Tác giả: Henderson Don,
Thông tin xuất bản: Mỹ : SAS Publishing , 2007
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 1599941899
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15351 Định dạng: PDF
SAS 9.1 macro language : reference
Tác giả: SAS Publishing,
Thông tin xuất bản: USA : SAS Institute Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.5
ISBN: 1590474074
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17361 Định dạng: PDF
Data Mining Using SAS® Enterprise MinerTM : A Case Study Approach, Second Edition.
Tác giả: Fernandez George,
Thông tin xuất bản: USA : SAS Publishing , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1590473957
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17360 Định dạng: PDF
Getting Started with SAS/AF(R) and Frames
Thông tin xuất bản: : SAS Institute Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 1590478444
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18017 Định dạng: PDF
SAS® 9.1.3 Language Reference : Dictionary Fifth Edition.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : SAS Publishing , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1599940981
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16722 Định dạng: PDF
Data mining using SAS applications [electronic resource] : a case study approach
Tác giả: Fernandez George,
Thông tin xuất bản: Cary NC : SAS Publishing , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.3042
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39301 Định dạng: PDF
Getting Started with SAS® Enterprise MinerTM 5.2
Tác giả: SAS Publishing,
Thông tin xuất bản: USA : SAS Institute Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1599940027
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17371 Định dạng: PDF
SAS 9.1 companion for UNIX environments [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cary NC : SAS Institute , 2004
Ký hiệu phân loại: 519.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 37924 Định dạng: CHM
1

Truy cập nhanh danh mục