Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 416 kết quả
Microeconomics for business
Tác giả: Satya P Das
Xuất bản: Los Angeles: SAGE, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Encyclopedia of anthropology
Tác giả: H James Birx
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Encyclopedia of public relations
Tác giả: Robert L Heath
Xuất bản: Thousand Oaks CA: Sage, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.2
 
Encyclopedia of African religion
Tác giả: Molefi K Asante, Ama Mazama
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  299.603
 
Encyclopedia of global warming and climate change
Tác giả: S George Philander
Xuất bản: Thousand Oaks CA: SAGE, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.738
 
Children, welfare and the state
Tác giả: Barry Goldson, Michael Lavalette, Jim McKechnie
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
Understanding social science research
Tác giả: Thomas R Black
Xuất bản: London Thousand Oaks: Sage, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Encyclopedia of human geography
Tác giả: Barney Warf
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.203
 
Encyclopedia of time : science, philosophy, theology, & culture
Tác giả: H James Birx
Xuất bản: Los Angeles: Sage, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  115.03
 
Understanding and using advanced statistics
Tác giả: Jeremy J Foster, Emma Barkus, Christian Yavorsky
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục