Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 390 kết quả (0.2989412 giây)
Electronic Tap-changer for Distribution Transformers elektronisk ressurs
Tác giả: Faiz Jawad,
Ký hiệu phân loại: 621.319
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93419 Định dạng: PDF
Near-Space Remote Sensing elektronisk ressurs : Potential and Challenges
Tác giả: Wang WenQin,
Ký hiệu phân loại: 621.3678
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93423 Định dạng: PDF
Computational Intelligence elektronisk ressurs : Collaboration, Fusion and Emergence
Ký hiệu phân loại: 519
ISBN: 9783642017995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 95563 Định dạng: PDF
Trends and Issues in Global Tourism 2011 elektronisk ressurs
Tác giả: Conrady Roland,
Ký hiệu phân loại: 338.4791
ISBN: 9783642177675
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96967 Định dạng: PDF
Micro Transport Phenomena During Boiling elektronisk ressurs
Tác giả: Peng Xiaofeng,
Ký hiệu phân loại: 536.44
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 97128 Định dạng: PDF
Concrete Fracture Models and Applications elektronisk ressurs
Tác giả: Kumar Shailendra,
Ký hiệu phân loại: 620.136
ISBN: 9783642167645
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97173 Định dạng: PDF
Mining of Data with Complex Structures elektronisk ressurs
Tác giả: Hadzic Fedja,
Ký hiệu phân loại: 519
ISBN: 9783642175572
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 97208 Định dạng: PDF
FREIGHTVISION - Sustainable European Freight Transport 2050 elektronisk ressurs : Forecast, Vision and Policy Recommenda...
Tác giả: Helmreich Stephan,
Ký hiệu phân loại: 388.044
ISBN: 9783642133718
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 97442 Định dạng: PDF
Electric Power System Planning elektronisk ressurs : Issues, Algorithms and Solutions
Tác giả: Seifi Hossein,
Ký hiệu phân loại: 621.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97458 Định dạng: PDF
Lectins and Glycobiology [electronic resource]
Ký hiệu phân loại: 571.6
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 107383 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục