Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17628 kết quả (0.9843723 giây)
Procedures to Investigate Waterborne Illness [electronic resource]
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN: 9783319260273
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Microorganisms in Foods 7 [electronic resource] : Microbiological Testing in Food Safety Management
Ký hiệu phân loại: 664.001579
ISBN: 9783319684604
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Springer Handbook of Odor [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 641.3
ISBN: 9783319269320
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Springer Handbook of Inorganic Photochemistry [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 546
ISBN: 9783030637132
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.11295
ISBN: 9783319489339
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Springer Handbook of Materials Data [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.11
ISBN: 9783319697437
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Springer Handbook of Petroleum Technology [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 660
ISBN: 9783319493473
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Springer Handbook of Glass [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.14
ISBN: 9783319937281
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Springer Handbook of Microscopy [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 620.112
ISBN: 9783030000691
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Growth of the Scholarly Publishing Industry in the U.S. [electronic resource] : A Business History of a Changing Marketplace, 1939-1946
Tác giả: Greco Albert N,
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 9783319995496
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục