Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 35 kết quả (0.4399518 giây)
Projection-based clustering through self-organization and swarm intelligence : combining cluster analysis with the visua...
Thông tin xuất bản: Wiesbaden Germany : Springer Vieweg , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.3824
ISBN: 3658205407
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117636 Định dạng: PDF
Autonomes Fahren : Technische, rechtliche und gesellschaftliche Aspekte
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer Vieweg , 2015
Ký hiệu phân loại: 629.046
ISBN: 3662458535 (hd. bd.)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117637 Định dạng: PDF
Digitale Souveränität : Bürger, Unternehmen, Staat
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Springer Vieweg , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 9783662557884 (hd. bd.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 117650 Định dạng: PDF
Automotive Mechatronics : Automotive networking, driving stability systems, electronics
Tác giả: Reif Konrad,
Thông tin xuất bản: New York : Springer Vieweg , 2015
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120668 Định dạng: PDF
Automotive Software Engineering : Grundlagen, Prozesse, Methoden und Werkzeuge effizient einsetzen
Tác giả: Schauffele Jorg,
Thông tin xuất bản: Weisbaden : Springer Vieweg , 2013
Ký hiệu phân loại: 629.2
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120755 Định dạng: PDF
Conference on Future Automotive Technology : Focus Electro Mobility
Tác giả: Lienkamp Markus,
Thông tin xuất bản: Wiesbaden : Springer Vieweg , 2013
Ký hiệu phân loại: 629.2293
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120868 Định dạng: PDF
Solving the Powertrain Puzzle [electronic resource] : 10th Schaeffler Symposium April 3/4, 2014
Ký hiệu phân loại: 629.2446
ISBN: 9783658061944 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117621 Định dạng: PDF
Digitalisierung [electronic resource] : Bildung / Technik / Innovation
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 3662528533
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 117648 Định dạng: PDF
Künstliche Intelligenz [electronic resource] : Technologien | Anwendung | Gesellschaft
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 9783662580424
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Gestaltung vernetzt-flexibler Arbeit [electronic resource] : Beiträge aus Theorie und Praxis für die digitale Arbeitswel...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 9783662615607
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục