Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 76 kết quả
Mathematics for Computer Graphics [electronic resource]
Tác giả: John Vince
Xuất bản: London: SpringerVerlag London, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.60151
 
A Concise and Practical Introduction to Programming Algorithms in Java [electronic resource]
Tác giả: Frank Nielsen
Xuất bản: London: SpringerVerlag London, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
The Algorithm Design Manual [electronic resource]
Tác giả: Steven S Skiena
Xuất bản: London: SpringerVerlag London, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
A concise introduction to software engineering [electronic resource]
Tác giả: Pankaj Jalote
Xuất bản: London: SpringerVerlag London, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Elementary Differential Geometry elektronisk ressurs
Tác giả: AN Pressley
Xuất bản: London: SpringerVerlag London, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516.36
 
Dry Clutch Control for Automotive Applications
Tác giả: Pietro J Dolcini, Béchart Hubert, Carlos Canudas-de-Wit
Xuất bản: London: SpringerVerlag London, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.244
 
Production Planning in Production Networks [electronic resource] : Models for Medium and Short-term Planning
Tác giả: Pierluigi Argoneto, Manfredi Bruccoleri, Sergio Noto Diega, Giovanna Nigro, Giovanni Perrone, Paolo Renna
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.503
 
Web Development with Java [electronic resource] : Using Hibernate, JSPs and Servlets
Tác giả: Tim Downey
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Guide to HTML, JavaScript and PHP [electronic resource] : For Scientists and Engineers
Tác giả: David R Brooks
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Solid Particle Erosion [electronic resource] : Occurrence, Prediction and Control
Tác giả: Ilmar Kleis, Priit Kulu
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11223
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục