Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 55 kết quả (0.6299805 giây)
Web Application Vunerabilities
Thông tin xuất bản: : Syngress Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 21261 Định dạng: PDF
OSSEC host-based intrusion detection guide
Tác giả: Hay Andrew,
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Syngress Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 159749240X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25915 Định dạng: PDF
Managing catastrophic loss of sensitive data
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Syngress Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.472
ISBN: 1597492396
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25916 Định dạng: PDF
Malware forensics : investigating and analyzing malicious code
Tác giả: Aquilina James M,
Thông tin xuất bản: Burlington MA : Syngress Pub , 2008
Ký hiệu phân loại: 363.25968
ISBN: 9781597492683
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 25934 Định dạng: PDF
Windows forensic analysis : DVD toolkit,
Tác giả: Carvey Harlan A,
Thông tin xuất bản: Burlington Mass : Syngress Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 159749156X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 26013 Định dạng: PDF
Designing a wireless network [electronic resource]
Tác giả: Wheat Jeffery A,
Thông tin xuất bản: Rockland MA : Syngress Pub , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 1928994458
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 27998 Định dạng: PDF
Perfect passwords [electronic resource] : selection, protection, authentication
Tác giả: Burnett Mark,
Thông tin xuất bản: Rockland Mass : Syngress Pub , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1597490415
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 28002 Định dạng: PDF
Software piracy exposed [electronic resource]
Tác giả: Craig Paul,
Thông tin xuất bản: Rockland Mass : Syngress Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 364.168
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 30644 Định dạng: PDF
Hardware hacking : have fun while voiding your warranty
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Rockland MA : Syngress Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 1932266836
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30645 Định dạng: PDF
Virtualization for security [electronic resource] : including sandboxing, disaster recovery, high availability, forensic...
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Burlington Mass : Syngress Pub , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 30726 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục