Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 54 kết quả (0.3400702 giây)
Report on Torres Strait Fisheries Research Protocols : A Guide for Researchers 
Tác giả: Nakata Martin,
Thông tin xuất bản: Broadway : UTS ePRESS , 2011
Ký hiệu phân loại: 333.95609943
ISBN: 9780992451844
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Power of Conferences: Stories of serendipity, innovation and driving social change
Tác giả: Deborah Edwards,
Thông tin xuất bản: : UTS ePRESS , 2017
Ký hiệu phân loại: 303.4
ISBN: 9780648124207
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Connecting the Nation: A short thematic history of Australian civil aviation
Tác giả: Alison Wain,
Thông tin xuất bản: : UTS ePRESS , 2017
Ký hiệu phân loại: 629.1300994
ISBN: 9780994503954
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Anatomy Quizbook: for students studying or intending to study medicine
Tác giả: Kerry G Baker,
Thông tin xuất bản: : UTS ePRESS , 2016
Ký hiệu phân loại: 611.9
ISBN: 9780994503930
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Creative Business in Australia: Learnings from the Creative Industries Innovation Centre, 2009 to 2015
Thông tin xuất bản: : UTS ePRESS , 2015
Ký hiệu phân loại: 338.477
ISBN: 9780992451820
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A World Proof Life: Eleanor Dark, a writer in her times, 1901-1985 
Tác giả: Marivic Wyndham,
Thông tin xuất bản: : UTS ePRESS , 2007
Ký hiệu phân loại: 823.2
ISBN: 9780980284027
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Proceedings of the Australian Summer Study on Energy Productivity
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Broadway : UTS ePRESS , 2016
Ký hiệu phân loại:
ISBN: ssep2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Australian Indigenous Knowledge and Libraries 
Thông tin xuất bản: : UTS ePRESS , 2006
Ký hiệu phân loại: 027.630899915
ISBN: 9780980284010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Georges Baudoux's Jean M'Barai The Trepang Fisherman
Tác giả: Karin Speedy,
Thông tin xuất bản: : UTS ePRESS , 2015
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780994503916
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Genocide Perspectives V: A Global Crime, Australian Voices
Thông tin xuất bản: : UTS ePRESS , 2017
Ký hiệu phân loại: 304.663
ISBN: 9780994503978
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục