Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 163 kết quả (0.2968771 giây)
Eco Soma : Pain and Joy in Speculative Performance Encounters
Tác giả: Kuppers Petra,
Ký hiệu phân loại: 305.5680973
ISBN: 9781452966878
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Global Debates in the Digital Humanities
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 001.30285
ISBN: 9781452967103
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Studious Drift : Movements and Protocols for a Postdigital Education
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 371.3
ISBN: 9781452967080
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Owls Are Not What They Seem : Artist as Ethologist
Tác giả: Gerspacher Arnaud,
Ký hiệu phân loại: 704.9432
ISBN: 9781452967394
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Solarities : Seeking Energy Justice
Ký hiệu phân loại: 338.4762147
ISBN: 9781452968674
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Lab Book : Situated Practices in Media Studies
Ký hiệu phân loại: 302.230721
ISBN: 9781452966397
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The School-Prison Trust
Tác giả: Vaught Sabina E,
Ký hiệu phân loại: 371.82997
ISBN: 9781452968353
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Migrant's Paradox : Street Livelihoods and Marginal Citizenship in Britain
Tác giả: Hall Suzanne M,
Thông tin xuất bản: : University of Minnesota Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 305.9069120941
ISBN: 9781452965000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Endlings : Fables for the Anthropocene
Tác giả: Pyne Lydia,
Thông tin xuất bản: : University of Minnesota Press , 2022
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781452968841
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cut/Copy/Paste : Fragments from the History of Bookwork
Tác giả: Trettien Whitney,
Thông tin xuất bản: : University of Minnesota Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 302.231
ISBN: 9781452966304
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

Truy cập nhanh danh mục