Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 238 kết quả
Creating Family Web Sites For Dummies®
Tác giả: Janine Warner
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Publishing Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Adobe Creative Suite 4 design premium all-in-one for dummies [electronic resource]
Tác giả: Jennifer Smith
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
InDesign CS3 for dummies
Tác giả: Galen Gruman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.2
 
Adobe Creative Cloud all-in-one
Tác giả: Jennifer Smith, Christopher Smith
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6869
 
Beginning SharePoint 2010 : building business solutions with SharePoint
Tác giả: Amanda Perran, Jennifer Mason, Shane Perran, Laura Rogers
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Wiley Publishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Myspace : Visual quick tips
Tác giả: Paul Mcfedries, Sherry Willard Kinkoph
Xuất bản: Indiana: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.7
 
Mac OS X Leopard just the steps for dummies
Tác giả: Keith Underdahl
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4465
 
Ebay Tips for Dummies
Tác giả: Marsha Collier
Xuất bản: : Wiley Publishing Inc, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.177
 
Controlling cholesterol for dummies
Tác giả: Carol Ann Rinzler, Martin W Graf
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing Inc, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.106
 
Linux® for dummies®
Tác giả: Dee-Ann LeBlanc
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục