Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 105 kết quả
Clinical pharmacology made incredibly easy!
Tác giả: Lippincott Williams & Wilkins, Inc Ovid Technologies
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Applied Therapeutics : The Clinical Use Of Drugs
Tác giả: Brian K Alldredge, Robin L Corelli, B Joseph Guglielmo, Mary Anne Koda-Kimble, Wayne A Kradjan, Bradley R Williams, Lloyd Yee Young
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  615.58
 
NASM essentials of personal fitness training
Tác giả: Micheal Clark, Scott Lucett, Brian G Sutton
Xuất bản: Baltimore MD: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Basic clinical neuroscience
Tác giả: Paul A Young, Daniel L Tolbert, Paul A Young, Paul H Young
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611.8
 
High-yield biostatistics, epidemiology, & public health
Tác giả: Anthony N Glaser
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.1
 
Barr's the human nervous system : an anatomical viewpoint
Tác giả: J A Kiernan, Murray Llewellyn Barr
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  611.8
 
Behavioral science
Tác giả: Barbara Fadem
Xuất bản: Philadelphia PA: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.890076
 
Pharmacology
Tác giả: Gary C Rosenfeld, David S Loose
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Langman's medical embryology
Tác giả: T W Sadler, Jan Langman
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.6
 
Comprehensive pharmacy review for NAPLEX
Tác giả: Leon Shargel
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1076
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục