Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Semiconductor optical amplifiers
Tác giả: N K Dutta, Qiang Wang
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3827
 
Reliability modeling, analysis and optimization
Tác giả: Pham Hoang
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00452
 
Firewall design and analysis [electronic resource]
Tác giả: Alex X Liu
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub Co, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
A walk through combinatorics : an introduction to enumeration and graph theory
Tác giả: Miklós Bóna
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Phasetransitions [electronic resource] : a brief account with modern applications
Tác giả: M Gitterman, V Halpern
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.414
 
Information theory and evolution
Tác giả: John Avery
Xuất bản: River Edge NJ Hong Kong: World Scientific Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
The pleasures of pi, e and other interesting numbers
Tác giả: Adrian Yeo
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Theories of integration : the integrals of Riemann, Lebesgue, Henstock-Kurzweil, and Mcshane
Tác giả: Douglas S Kurtz, Jaroslav Kurzweil
Xuất bản: River Edge NJ: World Scientific Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.43
 
Economics with calculus
Tác giả: Michael C Lovell
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0515
 
Fundamentals of robotics : linking perception to action
Tác giả: M Xie
Xuất bản: River Edge NJ: World Scientific Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục