Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Spring persistence : a running start [electronic resource]
Tác giả: Paul Tepper Fisher, Solomon Duskis
Xuất bản: Berkeley Calif: firstPressApress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
ASP.NET MVC framework preview [electronic resource]
Tác giả: Steven Sanderson
Xuất bản: Berkeley Calif: firstPressApress, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Silverlight 2 Visual Essentials [electronic resource]
Tác giả: Matthew MacDonaldMatthew MacDonald
Xuất bản: Berkeley Calif: firstPressApress, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
LINQ for Visual C# 2008 [electronic resource]
Tác giả: Fabio Claudio Ferracchiati
Xuất bản: Berkeley Calif: FirstPressApress, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.74
 
Facelets essentials guide to JavaServer Faces view definition framework [electronic resource]
Tác giả: Bruno Aranda, Zubin Wadia
Xuất bản: Berkeley Calif: firstPressApress, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Creating Mac Widgets with Dashcode [electronic resource]
Tác giả: William H Murray, Chris H Pappas
Xuất bản: Berkeley Calif: firstPressApress, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
Pulling strings with Puppet [electronic resource] : configuration management made easy
Tác giả: James Turnbull, Dennis Matotek
Xuất bản: Berkeley Calif: firstPressApress, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Android essentials [electronic resource]
Tác giả: Chris Haseman
Xuất bản: Berkeley Calif: firstPressApress, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
MooTools essentials [electronic resource] : the official MooTools reference for JavaScript and Ajax Development
Tác giả: Aaron Newton
Xuất bản: Berkeley Calif: firstPressApress, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
The definitive guide to Lift [electronic resource] : a Scala-based web framework
Tác giả: Derek Chen-Becker, Marius Danciu, Tyler Weir
Xuất bản: Berkeley Calif: firstPressApress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục