Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.0299688 giây)
Genomics protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.86078
 
Steroid receptor methods : protocols and assays
Tác giả: 
Totowa: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.405
 
Two-hybrid systems : methods and protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572
 
Molecular pathology of the prions
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.8
 
The ELISA guidebook
Tác giả: J. R Crowther
Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.07
 
DNA-protein interactions : principles and protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.8
 
Protein kinase protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572
 
Renal cancer : methods and protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.99
 
The pathogenesis of neurodegenerative disorders
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 616.8
 
Steroid receptor methods : protocols and assays [electronic resource]
Tác giả: 
Totowa: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 612.4
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục