Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.015663 giây)
Flash MX
Tác giả: Ethan Watrall
San Francisco: Sybex, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 006.696
 
Dreamweaver MX fireworks MX
Tác giả: Christian Crumlish
San Francisco: Sybex, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 005.72
 
Photoshop Elements Solutions 2 Solutions : The art of digital photography
Tác giả: Mikkel Aaland
San Francisco: Sybex, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 006.68
 
OCP : Oracle9i DBA fundamentals II : study guide
Tác giả: Doug Stuns
San Francisco: Sybex, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 005.7585
 
Performance-Based Evaluation : Tools and techniques to measure the impast of training
Tác giả: Judith Hale
San Francisco: JossyBass Pfeiffer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (iso)
ddc: 658.3124
 
Network+ Study Guide : Exam N10-003
Tác giả: David Groth
: Wiley John Sons Incorporated, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 004.6
 
OCA/OCP : Introduction to oracle9i SQL study guide
Tác giả: Biju Thomas
Alameda: Sybex Incorporated, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 005.7585
 
Mastering XHTML : Premium Edition
Tác giả: 
San Francisco: Sybex, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (iso)
ddc: 005.72
 
1

Truy cập nhanh danh mục