Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.0156326 giây)
Food plant engineering systems
Tác giả: Theunis C Robberts
London: CRC Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc: 664.00682
 
Plant engineer's Reference Book
Tác giả: Deihlis A Sliow
Oxford: Reed Educational and Professional, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc: 696
 
Colour in food : improving quality
Tác giả: Douglas B MacDougall
Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc: 664.062
 
Meat refrigeration
Tác giả: S.J James
Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc: 664.9028
 
Foodborne pathogens : hazards, risk analysis and control
Tác giả: Clive de W Blackburn
Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc: 615.954
 
Fruit and vegetable biotechnology
Tác giả: Victoryano Valpuesta
Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc: 660.65
 
Minimal processing technologies in the food industry
Tác giả: Thomas Ohlsson
Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc: 664
 
Safety and quality issues in fish processing
Tác giả: H. Allan Bremner
Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc: 664.9497
 
Microbiological risk assessment in food processing
Tác giả: Martyn Brown
Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc: 664.001579
 
Fruit and vegetable processing : improving quality
Tác giả: Wim Jongen
Boca Raton: CRC, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc: 664.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục