Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0 giây)
Introduction to GPS : the Global Positioning System
Tác giả: Ahmed El-Rabbany
Boston MA: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 526.0285
 
RF MEMS circuit design for wireless communications
Tác giả: Héctor J. de los Santos
Boston London: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.382
 
Successful proposal strategies for small business
Tác giả: Robert S Frey
nt: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.804
 
QoS in integrated 3G networks
Tác giả: Robert Lloyd-Evans
Boston: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 384.5
 
Advanced techniques in RF power amplifier design
Tác giả: Steve C Cripps
Boston: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.38412
 
Engineering and technology management tools and applications
Tác giả: B. S Dhillon
Boston: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 620.0068
 
RF MEMS circuit design for wireless communications
Tác giả: Héctor J. de los Santos
Boston: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.382
 
Building reliable component-based software systems
Tác giả: Ivica Crnkovic
Boston: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.1
 
Sample rate conversion in software configurable radios
Tác giả: Tim Hentschel
Boston MA: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 621.384
 
1

Truy cập nhanh danh mục