Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
The Stone Age of Indonesia
Tác giả: H van Heekeren
Xuất bản: SGRAVENHAGE: Brill, 1957
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  915.98031
 
Linguistics across cultures : applied linguistics for language teachers
Tác giả: Robert Lado
Xuất bản: Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1957
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  407
 
The Examined Life An Adventure in Moral Philosophy
Tác giả: Warner Fite
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, 1957
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  170
 
Orpheus in America
Tác giả: Jacques Offenbach, Constantin Alajalov, Lander MacClintock
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1957
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  917.30482
 
Homicide in American Fiction, 1798-1860 A Study in Social Values
Tác giả: David Brion Davis
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1957
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.209
 
Hill-forts of Northern France
Tác giả: Sir Wheeler, Katherine M Richardson
Xuất bản: London: Society of Antiquaries of London, 1957
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Poems of Goethe
Tác giả:
Xuất bản: : University of North Carolina Press, 1957
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Orpheus in America
Tác giả: Jacques Offenbach, Constantin Alajalov, Lander MacClintock
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, 1957
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Notes on analog-digital conversion techniques
Tác giả: Alfred K Susskind
Xuất bản: Cambridge Massachussets: Technology Press Massachusetts Institute of Technology, 1957
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  510.78
 
Poems of Goethe A Sequel to "Goethe, the Lyrist"
Tác giả: Edwin H Zeydel
Xuất bản: Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1957
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục