Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.4218273 giây)
Explorations in parallel distributed processing : a handbook of models, programs, and exercises
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 0262291274
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Explorations in parallel distributed processing : a handbook of models, programs, and exercises
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1989
Ký hiệu phân loại: 004.35
ISBN: 0262291274
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục