Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 643 kết quả
Techniques and mechanisms in electrochemistry
Tác giả: P A Christensen, A Hamnett
Xuất bản: London New York: Blackie Academic Professional, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
The Haynes welding manual
Tác giả: Jay Storer, John Harold Haynes
Xuất bản: Somerset England Newbury Park CA: Haynes Pub Group Haynes North America, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  671.52
 
A history of money elektronisk ressurs : from AD 800
Tác giả: John F Chown
Xuất bản: London New York: Routledge, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.49
 
The vibration analysis handbook
Tác giả: James I Taylor
Xuất bản: Tampa FL: Vibration Consultants Inc, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Superconductivity
Tác giả: V L Ginzburg, E A Andryushin
Xuất bản: Singapore Hong Kong: World Scientific, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
An introduction to digital audio
Tác giả: John Watkinson
Xuất bản: Boston MA: Focal Press, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.389
 
Corrosion
Tác giả: G T Burstein, R A Jarman, L L Shrier
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1623
 
Magic in ancient Egypt
Tác giả: Geraldine Pinch
Xuất bản: London: British Museum Press, 1994
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.430932
 
Encyclopedia of social history
Tác giả: Peter N Stearns
Xuất bản: New York: Garland, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306
 
Thermal analysis of materials
Tác giả: Robert F Speyer
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục