Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 3541 kết quả (0.4219142 giây)
The iconic logic of Peirce's graphs
Tác giả: Shin SunJoo,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0262283557
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The high price of materialism
Tác giả: Kasser Tim,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 302.17
ISBN: 0262276763
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Foundations of cognitive psychology : core readings
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262122472
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Emotions in humans and artifacts
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 152.4
ISBN: 0262201429
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dynamical cognitive science
Tác giả: Ward Lawrence M,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 153
ISBN: 0262285797
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The dynamic neuron : a comprehensive survey of the neurochemical basis of synaptic plasticity
Tác giả: Smythies John R,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 573.836
ISBN: 0585442592
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The big book of concepts
Tác giả: Murphy Gregory L,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 153.23
ISBN: 0262134098
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ageism : stereotyping and prejudice against older persons
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 305.260973
ISBN: 0262140772
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Perceptual learning
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 612.82
ISBN: 0262062216
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The illusion of conscious will
Tác giả: Wegner Daniel M,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 153.8
ISBN: 0262285894
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

Truy cập nhanh danh mục