Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Decision over Schweinfurt : the U.S. 8th Air Force battle for daylight bombing
Tác giả: Thomas M Coffey
Xuất bản: New York: D Mckay Co, c1977
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.544973
 
Antique woodworking tools : a guide to the purchase, restoration and use of old tools for today's shop
Tác giả: Mike Dunbar
Xuất bản: New York: Hastings House, c1977
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.08
 
Bruce Lee's Fighting method : basic training
Tác giả: Bruce Lee, M Uyehara
Xuất bản: Burbank Calif: Ohara Publications, c1977
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8153
 
L'esprit, cet inconnu
Tác giả: Jean E Charon
Xuất bản: Paris: A Michel, c1977
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  113
 
Sailboats you can build
Tác giả: Peter Stevenson
Xuất bản: Radnor Pa: Chilton Book Co, c1977
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.822
 
Step-by-step knifemaking : you can do it!
Tác giả: David Boye
Xuất bản: Emmaus Pa: Rodale Press, c1977
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.93
 
Viktor Korchnoi's best games
Tác giả: Viktor Korchnoĭ
Xuất bản: New York: McKay, 1978 c1977
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.1
 
Cards as weapons
Tác giả: Ricky Jay
Xuất bản: New York: Warner Books, 1988 c1977
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.850207
 
1

Truy cập nhanh danh mục