Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
5G verticals : customising applications, technologies and deployment techniques
Tác giả: Anthony C K Soong, Rath Vannithamby
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38456
 
5G new radio : a beam-based air interface
Tác giả: Mihai Enescu
Xuất bản: Hoboken New Jersey USA: Wiley, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38456
 
5G radio access network architecture : the dark side of 5G
Tác giả: Alexander Sirotkin
Xuất bản: Hoboken New Jersey USA: WileyIEEE Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3981
 
Tap : unlocking the mobile economy
Tác giả: Anindya Ghose
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  381.142
 
5G physical layer technologies
Tác giả: Mosa Ali Abu-Rgheff
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3981
 
UAV communications for 5G and beyond
Tác giả: Yong Zeng, Giovanni Geraci, Ismail G�uven�c, David W Matolak, Rui Zhang
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyIEEE Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.1355
 
Design and optimization for 5G wireless communications
Tác giả: Haesik Kim
Xuất bản: Hoboken New Jersey USA: WileyIEEE Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38456
 
Radio access network slicing and virtualization for 5G vertical industries
Tác giả: Lei Zhang, Arman Farhang, Gang Feng, Oluwakayode Onireti
Xuất bản: Hoboken New Jersey USA: Wiley, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38456
 
1

Truy cập nhanh danh mục