Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 275 kết quả
Algebra I essentials for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Algebra 2 (Indiana)
Tác giả: John A Carter, Ruth Casey, Gilbert J Cuevas, Roger Day, Berchie W Gordon-Holliday, Carol E Malloy, Jay McTighe, Dinah Zike
Xuất bản: Columbus OH: McGrawHill Education, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512
 
Elementary and intermediate algebra
Tác giả: Ron Larson, Kimberly Nolting
Xuất bản: Belmont Calif Abingdon: BrooksCole CENGAGE Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Intermediate algebra : an applied approach
Tác giả: Richard N Aufmann, Joanne S Lockwood
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Algebra
Tác giả: Thomas W Hungerford
Xuất bản: New York: Springer, 1974
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Algebra
Tác giả: Serge Lang
Xuất bản: New York: Springer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Lectures in abstract algebra
Tác giả: Nathan Jacobson
Xuất bản: New York: Springer Science, 1953
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
College algebra 5e
Tác giả: Robert Blitzer
Xuất bản: New Jersey: Prentice Hall, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.9
 
Numbers and symmetry : an introduction to algebra
Tác giả: Bernard L Johnston, Fred Richman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02
 
Algebra I workbook
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 

Truy cập nhanh danh mục