Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Ilokano Dictionary
Tác giả: Ernesto Constantino
Xuất bản: : University of Hawaii Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Pangasinan Dictionary
Tác giả: Richard A Benton
Xuất bản: : University of Hawaii Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Kapampangan Dictionary
Tác giả:
Xuất bản: : University of Hawaii Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Bikol Dictionary
Tác giả: Malcolm W Mintz
Xuất bản: : University of Hawaii Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  499.21
 
Interpreting terminology/ Terminologie van het tolken/ Tolkterminologie/ Mareo a botoloki/ Amatemu okutolika
Tác giả: Pienaar MarnéPienaar Marné
Xuất bản: : African Sun Media, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
A Dictionary of Mupun
Tác giả: Zigmunt Frajzyngier
Xuất bản: Berlin: Reimer Verlag, 1991
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
A Dictionary of Vurës, Vanuatu
Tác giả: Catriona Malau
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.5
 
Rote-Meto Comparative Dictionary
Tác giả: Owen Edwards
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.5
 
Wampar-English Dictionary with an English-Wampar finder list
Tác giả: Bettina Beer, Hans Fischer
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.5
 
1

Truy cập nhanh danh mục