Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
The trouble with being born
Tác giả: Jeffrey DeShell
Xuất bản: Tuscaloosa Ala: FC2, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The stone diaries [downloadable e-book]
Tác giả: Carol Shields
Xuất bản: New York: Penguin Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Practising wearing purple
Tác giả: Margaret Graham
Xuất bản: London: Arrow, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Domestic affairs
Tác giả: Eileen Goudge
Xuất bản: New York: Vanguard Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A gift of grace
Tác giả: Amy Clipston
Xuất bản: Grand Rapids Mich: Zondervan, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The dream
Tác giả: Gilbert Morris
Xuất bản: Grand Rapids Mich: Zondervan, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Firefly summer
Tác giả: Maeve Binchy
Xuất bản: London: Arrow, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The courtship
Tác giả: Gilbert Morris
Xuất bản: Grand Rapids Mich: Zondervan, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The rest of her life
Tác giả: Laura Moriarty
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The secret scripture [electronic resource]
Tác giả: Sebastian Barry
Xuất bản: New York: Viking, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục