Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 134 kết quả
Success with languages
Tác giả: Stella Hurd, Linda Murphy
Xuất bản: London aNew York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
The languages of Japan
Tác giả: Masayoshi Shibatani
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
Sign languages
Tác giả: Diane Brentari
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  419
 
Dictionary of languages [electronic resource] : the definitive reference to more than 400 languages
Tác giả: Andrew Dalby
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  403
 
Encyclopedia of the world's endangered languages [electronic resource]
Tác giả: Christopher Moseley
Xuất bản: London: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  408.903
 
Policy and planning for endangered languages
Tác giả: Mari C Jones
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  408.9
 
Communities of supportive professionals
Tác giả: Tim Murphey, Kazuyoshi Satō
Xuất bản: Alexandria VA: Teachers of English to Speakers of Other Languages Inc, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  420
 
Concise encyclopedia of languages of the world
Tác giả:
Xuất bản: Coston MA: Elsevier, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Diachrony of verb morphology : Japanese and the Transeurasian languages
Tác giả: Martine Irma Robbeets
Xuất bản: Berlin: Mouton de Gruyter, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  494
 
The linguistics of sign languages : an introduction
Tác giả: Anne Baker
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Company, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  419
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục