Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 297 kết quả
The languages of Malta
Tác giả: Patrizia Paggio, Albert Gatt, Albert Gatt, Patrizia Paggio
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  410.94585
 
The Alor-Pantar languages: History and typology
Tác giả: Marian Klamer
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.12
 
Processing Across Languages
Tác giả: Shelia Kennison
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Standardizing Minority Languages
Tác giả: Lane Pia, James Costa, James Costa, Haley De Korne, Haley De Korne, Lane Pia
Xuất bản: New York NY Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  306.44
 
Revitalizing endangered languages : a practical guide
Tác giả: Justyna Olko, Julia Sallabank
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  306.44
 
Die slavischen Sprachen / The Slavic Languages
Tác giả: Tilman Berger, Tilman Berger, Karl Gutschmidt, Karl Gutschmidt, Sebastian Kempgen, Sebastian Kempgen, Peter Kosta, Peter Kosta
Xuất bản: : De Gruyter, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Rhaeto-Romance Languages
Tác giả: Paolo Beninca, John Haiman
Xuất bản: : Taylor Francis, 1992
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  459,9
 
Endangered Languages in the 21st Century
Tác giả: Eda Derhemi, Eda Derhemi, Christopher Moseley, Christopher Moseley
Xuất bản: : Taylor Francis, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Handbook of Easy Languages in Europe
Tác giả: Camilla Lindholm, Camilla Lindholm, Ulla Vanhatalo, Ulla Vanhatalo
Xuất bản: Berlin: Frank Timme, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  400
 
The Alor-Pantar languages: History and typology. Second edition
Tác giả: Marian Klamer, Marian Klamer
Xuất bản: Berlin Germany: Language Science Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  499.12
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục