Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Microsoft Word 2010 : introductory
Tác giả: Gary B Shelly, Misty Vermaat
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Microsoft Word 2010 : illustrated complete
Tác giả: Jennifer A Duffy, Carol Cram
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Microsoft Office Word 2010 : complete
Tác giả: Connie Morrison, Katherine Pinard
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Microsoft word 2000
Tác giả: S Scott Zimmerman, Beverly B Zimemrma, Ann Shaffer
Xuất bản: USA: Thomson Learning Course Technology, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Microsoft word 2003 : Introductory concepts and techniques
Tác giả: Gary B Shelly, Thomas J Cashman, Misty E Vermaat
Xuất bản: USA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Picture yourself learning Microsoft Word 2010 [electronic resource]
Tác giả: Diane Koers
Xuất bản: Boston: Course Technology PTR, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
New perspectives on Microsoft Office 2010 : first course
Tác giả: Ann Shaffer
Xuất bản: Boston MA: Course Technology Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
1

Truy cập nhanh danh mục