Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Nhà máy điện
Tác giả: Ngô Đức Minh, Nguyễn Đức Tường, Vũ Văn Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Nhà máy thủy điện
Tác giả: Lã Văn Út, Đặng Quốc Thống, Ngô Văn Dưỡng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Nhà máy điện nguyên tử
Tác giả: Nguyễn Lân Tráng, Đỗ Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4831
 
Nhà máy điện nguyên tử
Tác giả: Nguyễn Lân Tráng, Đỗ Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3104
 
Thiết kế nhà máy nhiệt điện
Tác giả: Nguyễn Công Hân, Phạm Văn Tân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31243
 
Hướng dẫn thiết kế thủy năng kinh tế năng lượng nhà máy thủy điện
Tác giả: Hoàng Hữu Thận
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Tác giả: Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Tác giả: Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3121
 
Nhà máy điện và trạm biến áp : Phần điện
Tác giả: Đào Quang Thạch, Lã Văn Út, Nguyễn Hữu Khái
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31
 
Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp
Tác giả: Phạm Ngọc Hùng, Phạm Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục