Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
Manufacturing engineering handbook
Tác giả: Hwaiyu Geng
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Production systems engineering : cost and performance optimization
Tác giả: Richard E Gustavson
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.5
 
Precision engineering
Tác giả: V C Venkatesh, Sudin Izman
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.0045
 
Product design and engineering : formulation of gels and pastes
Tác giả: Ulrich Bröckel, Willi Meier, Gerhard Wagner
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Pharmaceutical process engineering
Tác giả: Anthony J Hickey, David Ganderton
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Pharmaceutical process engineering
Tác giả: Anthony J Hickey, David Ganderton
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Taguchi's quality engineering handbook
Tác giả: Genichi Taguchi, Subir Chowdhury, Shin Taguchi, Yuin Wu, Hiroshi Yano
Xuất bản: Hoboken NJ Livonia Mich: John Wiley Sons ASI Consulting Group, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.562
 
Biofuels engineering process technology
Tác giả: Caye M Drapcho, Nghiem Phu Nhuan, Terry H Walker
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.88
 
Micromanufacturing engineering and technology [electronic resource]
Tác giả: Y Qin
Xuất bản: Kidlington Oxford UK: William Andrew is an imprint of Elsevier, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
Predictive control in process engineering : from the basics to the applications
Tác giả: Robert Haber, R Bars, Ulrich Schmitz
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục