Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 102 kết quả
Search Algorithms for Engineering Optimization
Tác giả: Taufik Abrão, Taufik Abrão
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  428.6
 
Energy production systems engineering
Tác giả: Thomas H Blair
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3121
 
Production Engineering and Robust Control
Tác giả: Majid Tolouei-Rad, Pengzhong Li, Pengzhong Li, Liang Luo, Liang Luo, Majid Tolouei-Rad
Xuất bản: : IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Computational Optimization in Engineering - Paradigms and Applications
Tác giả: Hossein Peyvandi
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  792.0280924
 
Augmented Reality for Engineering Graphics
Tác giả: Vitalii Ivanov, Artem Evtuhov, Ivan Pavlenko, Justyna Trojanowska
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2024
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Computational Intelligence Systems in Industrial Engineering [electronic resource] : With Recent Theory and Applications
Tác giả: Cengiz Kahraman
Xuất bản: Paris: Atlantis Press Imprint Atlantis Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  670
 
Proceedings of the 6th International Asia Conference on Industrial Engineering and Management Innovation [electronic resource] : Core Theory and Applications of Industrial Engineering (volume 1)
Tác giả: Ershi Qi
Xuất bản: Paris: Atlantis Press Imprint Atlantis Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.4062
 
Proceedings of the 6th International Asia Conference on Industrial Engineering and Management Innovation [electronic resource] : Innovation and Practice of Industrial Engineering and Management
Tác giả: Ershi Qi
Xuất bản: Paris: Atlantis Press Imprint Atlantis Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.4062
 
Manufacturing the Future
Tác giả: V Kordic, V Kordic, A Lazinica, A Lazinica, M Merdan, M Merdan
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  670
 
Production Scheduling
Tác giả: Rodrigo da Rosa Righi, Rodrigo da Rosa Righi
Xuất bản: London: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  135.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục