Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Search Algorithms for Engineering Optimization
Tác giả: Taufik Abrão, Taufik Abrão
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  428.6
 
Production Engineering and Robust Control
Tác giả: Majid Tolouei-Rad, Pengzhong Li, Pengzhong Li, Liang Luo, Liang Luo, Majid Tolouei-Rad
Xuất bản: : IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Computational Optimization in Engineering - Paradigms and Applications
Tác giả: Hossein Peyvandi
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  792.0280924
 
Manufacturing the Future
Tác giả: V Kordic, V Kordic, A Lazinica, A Lazinica, M Merdan, M Merdan
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  670
 
Production Scheduling
Tác giả: Rodrigo da Rosa Righi, Rodrigo da Rosa Righi
Xuất bản: London: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  135.3
 
Assembly Line : Theory and Practice
Tác giả: Waldemar Grzechca, Waldemar Grzechca
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  850
 
Future Manufacturing Systems
Tác giả: Tauseef Aized, Tauseef Aized
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  282.09
 
New Technologies : Trends, Innovations and Research
Tác giả: Constantin Volosencu, Constantin Volosencu
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Systems-of-Systems Perspectives and Applications : Design, Modeling, Simulation and Analysis (MS&A), Gaming and Decision...
Tác giả: Tien M Nguyen, Tien M Nguyen
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  620.001171
 
Lean Manufacturing
Tác giả: Karmen Pazek, Karmen Pazek
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục