Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 757 kết quả
Sciences with the Science
Tác giả: Jacques Commaille, Françoise Thibault
Xuất bản: Paris: Alliance Athena, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Statistics for the behavioral and social sciences
Tác giả: Arthur Aron, Elliot J Coups, Elaine Aron
Xuất bản: England: Pearson Education Limited, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.15195
 
Essentials of statistics for the behavioral sciences
Tác giả: Frederick J Gravetter
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.50243
 
Calculus for business, economics, life sciences, and social sciences
Tác giả: Raymond A Barnett, Karl E Byleen, Michael R Ziegler
Xuất bản: Boston: Prentice Hall, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
The Social Sciences in the Asian Century
Tác giả: Carol Johnson, Carol Johnson, Vera Mackie, Vera Mackie, Tessa Morris-Suzuki, Tessa Morris-Suzuki
Xuất bản: Acton ACT Australia: ANU Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  300.95
 
Research methods for the behavioral sciences
Tác giả: Frederick J Gravetter, Lori-Ann B Forzano
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning 2012 Wadsworth Cengage Learning 2012, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.721
 
Fundamental statistics for the behavioral sciences
Tác giả: David C Howell
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
International encyclopedia of the social & behavioral sciences
Tác giả: Paul B Baltes, Neil J Smelser
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Data mining for the social sciences : an introduction
Tác giả: Paul A Attewell, David B Monaghan
Xuất bản: Oakland California: University of California Press, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.312
 
Data Journeys in the Sciences
Tác giả: Sabina Leonelli, Sabina Leonelli, Niccolò Tempini, Niccolò Tempini
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục