Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 3274 kết quả
Research methods for the behavioral sciences
Tác giả: Frederick J Gravetter, Lori-Ann B Forzano
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning 2012 Wadsworth Cengage Learning 2012, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.721
 
Journal of Arts and Social Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Sultan Qaboos University, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Research in Social Sciences and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : OpenED Network, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Cogent Social Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
East African Journal of Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Haramaya University Ethiopia, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Društvena Istraživanja
Tác giả:
Xuất bản: : Institute of Social Sciences Ivo Pilar, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Fundamental statistics for the behavioral sciences
Tác giả: David C Howell
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Studies in Communication Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Seismo Verlag, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Social Sciences and Humanities Open
Tác giả:
Xuất bản: : Elsevier, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International encyclopedia of the social & behavioral sciences
Tác giả: Paul B Baltes, Neil J Smelser
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 

Truy cập nhanh danh mục