Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3193 kết quả
Dam Engineering
Tác giả: Hasan Tosun
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  627.8
 
Dependability Engineering
Tác giả: Mayorkinos Papaelias, Fausto Pedro García Márquez
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.5
 
Highway Engineering
Tác giả: Hamid Yaghoubi
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  625.7
 
Industrial Engineering
Tác giả: Masdi Muhammad, Ainul Akmar Mokhtar
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Bridge Engineering
Tác giả: Hamid Yaghoubi
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Earthquake Engineering
Tác giả: Halil Sezen, Halil Sezen
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.54
 
Mathematics and Engineering
Tác giả: Mingheng Li, Mingheng Li, Hui Sun, Hui Sun
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Encyclopedia of Engineering
Tác giả: Raffaele Barretta, Ramesh Agarwal, Ramesh Agarwal, Raffaele Barretta, Giuseppe Ruta, Giuseppe Ruta, Krzysztof Żur, Krzysztof Żur
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Probabilistic Modeling in System Engineering
Tác giả: Andrey Kostogryzov
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  620.001171
 
Symmetry in Engineering Sciences II
Tác giả: Francisco G Montoya, Raúl Baños Navarro, Raúl Baños Navarro, Francisco G Montoya
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục