Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Vehicle accident analysis and reconstruction methods
Tác giả: Raymond M Brach, R Matthew Brach
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Rollover accident reconstruction
Tác giả: Nathan A Rose, Alan F Asay, Gray Beauchamp
Xuất bản: Warrendale Pennsylvania 400 Commonwealth Dr Wallendale Pennsylvania USA: Society of Automotive Engineers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.125
 
Motorcycle crash reconstruction
Tác giả: Nathan A Rose, William T C Neale
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.125
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 8, Error analysis and uncertainty in accident reconstruction
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 2, Night vision study
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 11, Biomechanics
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 12, Heavy vehicle event data recorder interpretation
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 5, Heavy vehicle accident reconstruction
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 4, Motorcycle accident reconstruction
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Bicycle accident reconstruction
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục