Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Collision reconstruction methodologies. Volume 8, Error analysis and uncertainty in accident reconstruction
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 2, Night vision study
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 11, Biomechanics
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 12, Heavy vehicle event data recorder interpretation
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 5, Heavy vehicle accident reconstruction
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 4, Motorcycle accident reconstruction
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Bicycle accident reconstruction
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 3A, Photogrammetry
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  526.982
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 7A, Event data recorder (EDR) interpretation
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Collision reconstruction methodologies. Volume 10B, Pedestrian collisions
Tác giả: Christopher Armstrong
Xuất bản: Boston Massachusetts: SAE International, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục