Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Vehicle accident analysis and reconstruction methods
Tác giả: Raymond M Brach, R Matthew Brach
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.12565
 
Rollover accident reconstruction
Tác giả: Nathan A Rose, Alan F Asay, Gray Beauchamp
Xuất bản: Warrendale Pennsylvania 400 Commonwealth Dr Wallendale Pennsylvania USA: Society of Automotive Engineers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.125
 
Motorcycle crash reconstruction
Tác giả: Nathan A Rose, William T C Neale
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.125
 
Crash reconstruction research : 20 years of progress, 1988-2007
Tác giả: Michael S Varat
Xuất bản: Warrendale Pennsylvania: Society of Automotive Engineers, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.231
 
Performance metrics for assessing driver distraction : the quest for improved road safety
Tác giả: Gary L Rupp
Xuất bản: Warrendale Pa 400 Commonwealth Dr Wallendale PA USA: Society of Automotive Engineers, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.1251
 
Vehicle compatibility in automotive crashes
Tác giả: Stanley H Backaitis
Xuất bản: Warrendale Pennsylvania: Society of Automotive Engineers, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.231
 
1

Truy cập nhanh danh mục