Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 266 kết quả
The media teacher's book
Tác giả: Julian McDougall, Nick Potamitis
Xuất bản: London: Hodder Education, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23071
 
Changing Higher Education for a Changing World
Tác giả: Claire Callender, Claire Callender, William Locke, William Locke, Simon Marginson, Simon Marginson
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Higher Education to 2030, Vol. 2 [electronic resource] : Globalization
Tác giả:
Xuất bản: Paris Washington: Organization for Economic Cooperation Development Brookings Institution Press Distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Medical Education for the 21st Century
Tác giả: Michael S Firstenberg, Michael S Firstenberg, Stanislaw P Stawicki, Stanislaw P Stawicki
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
Mergers and Alliances in Higher Education [electronic resource] : International Practice and Emerging Opportunities
Tác giả: Adrian Curaj, Jennifer Cassingena Harper, Eva Egron-Polak, Luke Georghiou
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  378.101
 
Women in higher education : an encyclopedia
Tác giả: Ana M Martínez Alemán, Kriste A Renn
Xuất bản: Santa Barbara CA: ABCCLIO, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.1
 
Higher education : handbook of theory and research. Volume 24
Tác giả: John C Smart
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  378.73
 
European policy implementation and higher education : analyzing the Bologna process
Tác giả: Cristina Sin, Amelia Veiga
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.4
 
Higher education in the twenty-first century elektronisk ressurs : issues and challenges : proceedings of the International Conference, Ahlia University, Kingdom of Bahrain, 3-4 June 2007
Tác giả: Abdulla Y Al-Hawaj, Wajeeh Elali, E H Twizell
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378
 
An international handbook of tourism education
Tác giả: D W Airey, John Tribe
Xuất bản: Amsterdam San Diego CA: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  338.47910711
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục