Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 464 kết quả
Virtual Internationalization in Higher Education
Tác giả: Elisa Bruhn
Xuất bản: Bielefeld: wbv Media, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Changing Higher Education for a Changing World
Tác giả: Claire Callender, Claire Callender, William Locke, William Locke, Simon Marginson, Simon Marginson
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Advances in Higher Education
Tác giả: Jaime Lloret Mauri, Elena De La Poza Plaza, Josep Domènech I Soria, Mª Cinta Vincent Vela, Elena Zuriaga Agustí
Xuất bản: Valencia: Universitat Politecnica de Valencia Editorial, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Collaboration in Higher Education
Tác giả: Sandra Abegglen, Sandra Abegglen, Tom Burns, Tom Burns, Sandra Sinfield, Sandra Sinfield
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Medical Education for the 21st Century
Tác giả: Michael S Firstenberg, Michael S Firstenberg, Stanislaw P Stawicki, Stanislaw P Stawicki
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
On Liberal Education and the Autopoiesis of Universities
Tác giả: Jakub Jirsa, Peter Balazs, Carvalho Cláudio Alexandre S, Alexander Görlach, Jones Irwin, Jakub Jirsa, Jakub Jirsa, Jimmy Lewis-Martin, Lomová Olga, Saralyn McKinnon-Crowley, Ivana Noble, Polišenská Milada, Přibáň Jiří, Rob Riemen, Šubrt Jiří
Xuất bản: Prague: Karolinum Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Developing the Higher Education Curriculum : Research-Based Education in Practice
Tác giả: Fung CARNELL, Brent Carnell, Dilly Fung
Xuất bản: Chicago: Chicago Distribution Center distributor,
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Mergers and Alliances in Higher Education [electronic resource] : International Practice and Emerging Opportunities
Tác giả: Adrian Curaj, Jennifer Cassingena Harper, Eva Egron-Polak, Luke Georghiou
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  378.101
 
Digital Transformations in Nordic Higher Education [electronic resource]
Tác giả: Linda Barman, Lise Degn, Cathrine Edelhard Tømte, Lars Geschwind, Pinheiro Rómulo
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378
 
Universities and Economic Development in Africa Pact, academic core and coordination
Tác giả: Nico Cloete
Xuất bản: Wynberg South Africa: Centre for Higher Education and Transformation, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục