Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 114 kết quả
Discover Education
Tác giả:
Xuất bản: : Springer, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Higher education : handbook of theory and research. Volume 24
Tác giả: John C Smart
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  378.73
 
Indigenous pathways, transitions and participation in higher education : from policy to practice
Tác giả: Jack Frawley, Steve Larkin, James A Smith
Xuất bản: Singapore: Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  378.19829
 
Mergers and Alliances in Higher Education [electronic resource] : International Practice and Emerging Opportunities
Tác giả: Adrian Curaj, Jennifer Cassingena Harper, Eva Egron-Polak, Luke Georghiou
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  378.101
 
Reforming higher education in Vietnam : challenges and priorities
Tác giả: Grant Stewart Harman, Martin Hayden, Thành Nghi Phạm
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.597
 
Successful Global Collaborations in Higher Education Institutions
Tác giả: Abdulrahman AI-Youbi, Abdulrahman AI-Youbi, William G Tierney, William G Tierney, Adnan H M Zahed, Adnan H M Zahed
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  378
 
Talent Development in European Higher Education [electronic resource] : Honors programs in the Benelux, Nordic and German-speaking countries
Tác giả: Dr Marca VC Wolfensberger
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  378.17942
 
Higher Education Reforms in Romania [electronic resource] : Between the Bologna Process and National Challenges
Tác giả: Adrian Curaj, Ligia Deca, Eva Egron-Polak, Jamil Salmi
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  378.9498
 
Digital Transformations in Nordic Higher Education [electronic resource]
Tác giả: Linda Barman, Lise Degn, Cathrine Edelhard Tømte, Lars Geschwind, Pinheiro Rómulo
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378
 
Handbook of Teaching Competency Development in Higher Education
Tác giả: Jiangang Cheng, Jiangang Cheng, Wei Han, Wei Han, Shuyan Wang, Shuyan Wang, Qian Zhou, Qian Zhou
Xuất bản: Singapore: Springer Nature, 2024
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục