Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 722 kết quả
Journal of Research in Higher Education
Tác giả:
Xuất bản: : University BabesBolyai, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Higher Learning Research Communications
Tác giả:
Xuất bản: : Laureate Education Inc, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Perspectives in Education
Tác giả:
Xuất bản: : University of the Free State, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Changing Higher Education for a Changing World
Tác giả: Claire Callender, Claire Callender, William Locke, William Locke, Simon Marginson, Simon Marginson
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Advances in Higher Education
Tác giả: Jaime Lloret Mauri, Elena De La Poza Plaza, Josep Domènech I Soria, Mª Cinta Vincent Vela, Elena Zuriaga Agustí
Xuất bản: Valencia: Universitat Politecnica de Valencia Editorial, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Higher Education to 2030, Vol. 2 [electronic resource] : Globalization
Tác giả:
Xuất bản: Paris Washington: Organization for Economic Cooperation Development Brookings Institution Press Distributor, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Collaboration in Higher Education
Tác giả: Sandra Abegglen, Sandra Abegglen, Tom Burns, Tom Burns, Sandra Sinfield, Sandra Sinfield
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Medical Education for the 21st Century
Tác giả: Michael S Firstenberg, Michael S Firstenberg, Stanislaw P Stawicki, Stanislaw P Stawicki
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
Higher Education Evaluation and Development
Tác giả:
Xuất bản: : Emerald Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning
Tác giả:
Xuất bản: : Society for Teaching and Learning in Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục